Privacybeleid

1. Algemeen

D’EN HORST BVBA verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon.

Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een bewerking of een geheel van bewerkingen
met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen
of vernietigen van gegevens.

Aangezien D’EN HORST BVBA de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en
respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend
als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dan wel de general data protection
regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Huidige privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:
(a) De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
(b) De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
(c) De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
(d) Uw rechten met betrekking tot deze verwerking
(e) Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking
(f) Cookies

2. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

De BVBA D’EN HORST, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0835.371.621, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2900 SCHOTEN, Horstebaan 1, is de
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wilt zeggen dat BVBA D’EN HORST het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt.

BVBA D’EN HORST doet dit in haar hoedanigheid van rechtspersoon waarmee u (rechtstreeks dan
wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als klant of als leverancier, dan wel van wie u
de website bezoekt.

3. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe? BVBA D’EN HORST verzamelt persoonsgegeven via (i) overeenkomsten die u (rechtstreeks of
onrechtstreeks) met ons sluit, (ii) vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via
contactformulieren), (iii) commerciële acties waaraan u deelneemt, (iv) door het gebruik van onze
website en sociale media (waarin besloten de daaraan gekoppelde technologieën zoals cookies), of
(v) door het bezoek aan één van de door haar georganiseerde festivals.

Wat? De persoonsgegevens die door BVBA D’EN HORST worden verzameld zijn (i) persoonlijke
identificatiegegevens, (ii) elektronische identificatiegegevens, (iii) financiële identificatiegegevens, (iii)
persoonlijke bijzonderheden, en (iv) beeldopnamen.

Waarom? De persoonsgegevens worden door BVBA D’EN HORST steeds verzameld en verwerkt met
het oog op een welbepaald doeleinde. De doeleinden waarvoor BVBA D’EN HORST
persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: (i) om uitvoering te kunnen geven aan de met
haar gesloten overeenkomsten, (ii) om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
(iii) om veiligheidsredenen, (iv) voor marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt
verzetten), (v) voor de verbetering van onze diensten, (vi) voor promotionele doeleinden, (vii) ter
bestrijding van fraude, en (viii) voor het beheer van uw account op onze website.

Consequentie bij het niet verstrekken? De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke
voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Bij gebrek aan het verstrekken van uw persoonlijke
identificatiegegevens kan geen toegang tot het festivalterrein worden verschaft.

4. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel
waarvoor deze verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit
verband, en niet langer dan noodzakelijk. Huidige bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan uw
rechten zoals weergegeven infra sub. 5.

5. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking
Recht op intrekken toestemming: U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra
sub. 6 in te trekken. Uiteraard tast dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet
aan.

Recht van inzage: U heeft steeds het recht om van BVBA D’EN HORST uitsluitsel te verkrijgen over
het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om hiervan inzage te krijgen.

Recht op rectificatie: U heeft steeds het recht om van BVBA D’EN HORST onverwijld rectificatie van
onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om van BVBA D’EN HORST zonder onredelijke
vertraging wissing van de persoonsgegevens te bekomen, in de hiernavolgende gevallen: (i) de
persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, (ii) de
toestemming waarop de verwerking berust, wordt ingetrokken, (iii) de betrokkene maakt bezwaar  tegen de verwerking die gerechtvaardigd wordt door het algemeen of een gerechtvaardigd belang, ofd ie ten behoeve van directe marketing gebeurt, (iv) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt,
(v) de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen, (vi) de
gegevens zijn bekomen in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan
een kind.

Recht op beperking van de verwerking: In een aantal limitatief opgesomde situaties heeft u ook het
recht op beperking van de verwerking, m.n.: (i) wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt
betwist door de betrokken, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt
de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, (ii) wanneer de verwerking onrechtmatig is en
de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wanneer BVBA D’EN
HORST de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de
betrokken deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering,
(iv) wanneer de betrokkene bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw
persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en over
te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Recht op verzet marketingdoeleinden: U heeft te allen tijde het recht u te verzetten tegen het gebruik
van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

6. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

Beginselen inzake verwerking: BVBA D’EN HORST zal persoonsgegevens steeds via de
hiernavolgende beginselen verwerken: (i) op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig,
behoorlijk, en transparant is, (ii) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden, (iii) ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt, (iv) de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, (v) worden
bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, (vi) alle passende
technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op
een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en
dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking: BVBA D’EN HORST is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens
te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) de betrokken
persoon heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, (iii) de verwerking kadert in een
wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke, (iv) de verwerking is noodzakelijk om de
vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de
verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in
het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve
wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen.

Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen de groep van BVBA D’EN
HORST alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot
deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne
regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer BVBA D’EN HORST
beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend
beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de
wettelijke vereisten voldoet en de rechten van de betrokkene worden gewaarborgd. Uw
persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categoriën van ontvangers: IT
leveranciers, consultants, marketingbedrijven…

7. Tot slot

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen
of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy transparant te informeren omtrent uw rechten en de
verplichtingen van BVBA D’EN HORST in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien
er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen
heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de
gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar info@brasserie-ciconia.be of
een brief naar de BVBA D’EN HORST t.a.v. de verantwoordelijke privacy, Horstebaan 1, 2900
Schoten. Wanneer U Uw Rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie
van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. BVBA D’EN HORST hecht veel belang aan het
waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht
in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons
hierover informeren en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens.

Schoten, 22 juni 2020. .

Over Takeaway Brasserie Ciconia

Contactgegevens

Takeaway afhalen

Openingsuren

TAKE A WAY TIJDENS DE FEESTDAGEN

  • Zondag 24 december tussen 12 en 16 uur
  • Maandag 25 December tussen 12 en 16 uur
  • Zondag 31 december tussen 12 en 16 uur
  • Maandag 1 januari tussen 12 en 16 uur